Darujte 2% z dane – právnické osoby

Postup krokov na poskytnutie 1% (2%) pre právnické osoby

Vypočítajte si Vaše 1% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby za rok 2018 – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa / prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,- EUR na jedného prijímateľa.

POZOR:

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2018 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2019 (zvyčajne do 31.3.2019) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2018 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2019 (zvyčajne do 31.3.2019) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)

V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje o prijímateľovi, ktoré potrebujete do daňového priznania uviezť, nájdete nižšie.

Ak súhlasíte, aby nám z Finančnej správy boli zaslané údaje (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma), tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov. – NOVINKA od roku 2017! Tento Váš krok je pre nás vítaný pre prehľad o získaných financiách.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Pred odovzdaním daňového priznania vyhotovte jeho kópiu takým spôsobom, že vyčiernite všetky informácie, okrem tých, ktorými bude možné preukázať darcu a darovanú sumu – t.j. minimálne musia byť viditeľné názov, sídlo, výška darovanej sumy a údaje o prijímateľovi  – ideálne by to bolo aj s prezentačnou pečiatkou Daňového úradu.

Kópiu odovzdajte trénerovi.

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

Obchodné meno alebo názov: FAMT Prešov
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Prešov, 080 01, Raymanova, 9
Právna forma: Občianske združenie
Ident. č. prijímateľa (IČO/SID): 42228450

Poznámky:

Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivá, ako napríklad kópie darovacích zmlúv, atď. – tie sú dôležité až pri prípadnej kontrole.

IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava. Ak organizácia nemá uvedený SID, tak kolónky na SID nechajte prázdne.

Ďakujeme za pochopenie, podporu a dôveru.