Členské príspevky

Členské príspevky

Na Členskej schôdzi dňa 7.10.2015 bol prijatý nový systém členských príspevkov s účinnosťou od 1.9.2015:

Minimálne 165,- EUR ročne

Riadni členovia FAMT Prešov, ktorí sa zúčastňujú športovej prípravy organizovanej FAMT Prešov (v ďalšom ŠP) v kategóriách U8-U15 a nie sú na hosťovaní v inom klube.

Tento príspevok môže byť platený v splátkach:

30,- EUR najneskôr do 15.1. bežného roku,
30,- EUR najneskôr do 15.3. bežného roku,
30,- EUR najneskôr do 15.5. bežného roku,
15,- EUR najneskôr do 15.7. bežného roku,
30,- EUR najneskôr do 15.9. bežného roku,
30,- EUR najneskôr do 15.11. bežného roku,

Minimálne 110,- EUR ročne

Riadni členovia FAMT Prešov, ktorí sa zúčastňujú ŠP a sú zároveň žiakmi športovej triedy na ZŠ Šmeralova.

Riadni členovia FAMT Prešov, ktorí sa zúčastňujú ŠP a majú súrodencov, ktorí sú riadnymi členmi a zúčastňujú sa ŠP.

Riadni členovia FAMT Prešov, ktorí sa zúčastňujú ŠP v kategóriách U7 a mladší.

Riadni členovia FAMT Prešov, ktorí sa zúčastňujú ŠP v kategóriách U8 a starší a sú na hosťovaní v inom klube.

Tento poplatok môže byť platený v splátkach:

20,- EUR najneskôr do 15.1. bežného roku,
20,- EUR najneskôr do 15.3. bežného roku,
20,- EUR najneskôr do 15.5. bežného roku,
10,- EUR najneskôr do 15.7. bežného roku,
20,- EUR najneskôr do 15.9. bežného roku,
20,- EUR najneskôr do 15.11. bežného roku,

Minimálne 55,- EUR ročne

Riadni členovia FAMT Prešov – dievčatá, ktoré sa zúčastňujú ŠP.

Tento príspevok môže byť platený v splátkach:

10,- EUR najneskôr do 15.1. bežného roku,
10,- EUR najneskôr do 15.3. bežného roku,
10,- EUR najneskôr do 15.5. bežného roku,
5,- EUR najneskôr do 15.7. bežného roku,
10,- EUR najneskôr do 15.9. bežného roku,
10,- EUR najneskôr do 15.11. bežného roku.

Od platenia členských príspevkov sú oslobodení

Hráči FAMT Prešov v kategórii dorast U16-U18.

Riadni členovia FAMT Prešov – tréneri, iní funkcionári, ktorí sa aktívne podieľajú na fungovaní združenia. 

Hráči FAMT Prešov, ktorí sú na hosťovaní v inom klube a nezúčastňujú sa ŠP vo FAMT Prešov.

Spôsob úhrady:

Bezhotovostne na účet FAMT, v krajnom prípade pokladníkovi

Účet FAMT Prešov: č. 2816250853/0200   vedený vo VÚB, a s.

IBAN: SK6202000000002816250853

SWIFT: SUBASKBX

Variabilný symbol: Rodné číslo bez posledného štvorčíslia.

Špecifický symbol: Rok a mesiac za ktorý je popl. platený v tvare RRRRM1M2

Popis: Priezvisko Meno

Napr. ak sa platí splátka členského príspevku za Janka Hrdličku narodeného 25.1.2003 za mesiace september a október 2013, budú iniciály nasledovné:

VS: 030125,     ŠS: 20130910,    Popis: Hrdlicka Jan

Platenie členského

Členské príspevky za mesiace 05 a 06/2018 vrátane nedoplatkov z predchádzajúceho obdobia majú byť na účte združenia k 15.5.2018.

Za mesiace 7 a 8/2018 je členský poplatok polovičný, t.j. 15,- resp. 10,- EUR – členský poplatok za mesiace 7 a 8/2018 platí hráč, ktorý sa zúčastni Fragarie alebo sa zúčastni na min. 2 tréningov v auguste. Tento poplatok má byť na účte združenia k 15.7.2018.

K 19.07.2018 bol evidovaný nedoplatok za obdobie do 15.09.2018 vo výške 1240,00 EUR. Tento nedoplatok mal byť uhradený do 15.07.2018.

Súčasný zoznam neplatičov – nezaplatené členské príspevky za obdobie do 15.07.2018