Členské príspevky

Členské príspevky

Na Členskej schôdzi dňa 30.6.2021 bol prijatý nový systém členských príspevkov s účinnosťou od 1.8.2021:

Minimálne 275,- EUR ročne

Riadni členovia FAMT Prešov, ktorí sa zúčastňujú športovej prípravy organizovanej FAMT Prešov (v ďalšom ŠP) v kategóriách U6-U15 a nie sú na hosťovaní v inom klube.

Tento príspevok môže byť platený v splátkach:

25,- EUR najneskôr do 15.1. bežného roku,  25,- EUR najneskôr do 15.2. bežného roku,   25,- EUR najneskôr do 15.3. bežného roku,   25,- EUR najneskôr do 15.4. bežného roku,   25,- EUR najneskôr do 15.5. bežného roku,   25,- EUR najneskôr do 15.6. bežného roku,   25,- EUR najneskôr do 15.8. bežného roku,
25,- EUR najneskôr do 15.9 bežného roku,   25,- EUR najneskôr do 15.10. bežného roku,   20,- EUR najneskôr do 15.11. bežného roku,   20,- EUR najneskôr do 15.12. bežného roku,

Minimálne 220,- EUR ročne

Riadni členovia FAMT Prešov, ktorí sa zúčastňujú ŠP a sú zároveň žiakmi športovej triedy na ZŠ Šmeralova.

20,- EUR najneskôr do 15.1. bežného roku,  20,- EUR najneskôr do 15.2. bežného roku,   20,- EUR najneskôr do 15.3. bežného roku,   20,- EUR najneskôr do 15.4. bežného roku,   20,- EUR najneskôr do 15.5. bežného roku,   20,- EUR najneskôr do 15.6. bežného roku,   20,- EUR najneskôr do 15.8. bežného roku,
20,- EUR najneskôr do 15.9. bežného roku,   20,- EUR najneskôr do 15.10. bežného roku,   20,- EUR najneskôr do 15.11. bežného roku,   20,- EUR najneskôr do 15.12. bežného roku,

Minimálne 220,- EUR ročne

Riadni členovia FAMT Prešov, ktorí sa zúčastňujú ŠP a majú súrodencov, ktorí sú riadnymi členmi a zúčastňujú sa ŠP.Riadni členovia FAMT Prešov, ktorí sa zúčastňujú ŠP v kategóriách U7 a mladší.

20,- EUR najneskôr do 15.1. bežného roku,  15,- EUR najneskôr do 15.2. bežného roku,   20,- EUR najneskôr do 15.3. bežného roku,   20,- EUR najneskôr do 15.4. bežného roku,   20,- EUR najneskôr do 15.5. bežného roku,   20,- EUR najneskôr do 15.6. bežného roku,   20,- EUR najneskôr do 15.8. bežného roku,
20,- EUR najneskôr do 15.9. bežného roku,   20,- EUR najneskôr do 15.10. bežného roku,   20,- EUR najneskôr do 15.11. bežného roku,   20,- EUR najneskôr do 15.12. bežného roku,

Od platenia členských príspevkov sú oslobodení

Hráči FAMT Prešov v kategórii dorast U16-U19.

Riadni členovia FAMT Prešov – tréneri, iní funkcionári, ktorí sa aktívne podieľajú na fungovaní združenia. 

Hráči FAMT Prešov, ktorí sú na hosťovaní v inom klube a nezúčastňujú sa ŠP vo FAMT Prešov.

Spôsob úhrady:

Bezhotovostne na účet FAMT, v krajnom prípade pokladníkovi

Účet FAMT Prešov: č. 2816250853/0200   vedený vo VÚB, a s.

IBAN: SK6202000000002816250853

SWIFT: SUBASKBX

Variabilný symbol: Rodné číslo bez posledného štvorčíslia.

Špecifický symbol: Rok a mesiac za ktorý je popl. platený v tvare RRRRM1M2

Popis: Priezvisko Meno

Napr. ak sa platí splátka členského príspevku za Janka Hrdličku narodeného 25.1.2003 za mesiace september a október 2013, budú iniciály nasledovné:

VS: 030125,     ŠS: 20130910,    Popis: Hrdlicka Jan členské príspevky za obdobie